Algemene voorwaarden


Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Vooraf
Artikel 2 – Definities
Artikel 3 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 4 – Toepasselijkheid
Artikel 5 – Het aanbod
Artikel 6 – De overeenkomst
Artikel 7 – Herroepingsrecht
Artikel 8 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 9 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 10 – De prijs
Artikel 11 – Conformiteit en garantie
Artikel 12 – Levering en uitvoering
Artikel 13 – Reservering en betaling
Artikel 14 – Eigendom
Artikel 15 – Internetveiligheid en privacy
Artikel 16 – Auteursrecht
Artikel 17 – Klachtenregeling
Artikel 18 – Geschillen
Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Vooraf

AVanderLucht is een onderneming die zich erop richt om tevreden klanten te hebben en te houden.
Producten van AVanderLucht zijn creatief werk en daarom uniek.
Als u vragen heeft of als er onduidelijkheden of problemen zijn kunt u altijd contact opnemen.
AVanderLucht stelt persoonlijk en direct contact op prijs en is er altijd in geslaagd om tot overeenstemming te komen.

Artikel 2 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn/haar herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon (verder genoemd u) die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping door de ondernemer ter beschikking gesteld dat een consument kan invullen wanneer hij/zij gebruik wil maken van zijn/haar herroepingsrecht;
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon (verder genoemd AVanderLucht) die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 11. Algemene voorwaarden: de onderhavige Algemene Leveringsvoorwaarden van de ondernemer.

Artikel 3 – Identiteit van de ondernemer

AVanderLucht  is een onderneming van
PastFutureTimes CV
Eigenaresse: Amanda (D.) Lang
Kamer van Koophandel nummer: 82705526
BTW-ID nummer: NL862573750B01
Bankverbinding/IBAN: NL23 INGB 0009 3130 61
BIC: INGBNL2A
t.n.v. PastFutureTimes

Dorpsplein 18
NL-2995 BS Heerjansdam
Nederland
T: +31-(0)6-12553319
Contact

Artikel 4 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van AVanderLucht en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen AVanderLucht en u.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene leveringsvoorwaarden aan u beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene leveringsvoorwaarden bij AVanderLucht zijn in te zien en zij op verzoek van u zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene leveringsvoorwaarden langs elektronische weg aan u ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door u op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene leveringsvoorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van u langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene leveringsvoorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is bovenstaande tweede en derde lid van toepassing en kunt u zich in geval van tegenstrijdige algemene leveringsvoorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor u het meest gunstig is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene leveringsvoorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benadert.
 6. Situaties die niet in deze algemene leveringsvoorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene leveringsvoorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van de algemene leveringsvoorwaarden van AVanderLucht dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene leveringsvoorwaarden.

Artikel 5 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod van AVanderLucht vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. AVanderLucht is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door u mogelijk te maken. Als AVanderLucht gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden AVanderLucht niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicaties en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. AVanderLucht kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. 
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie dat voor u duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder
  a) de prijs:
  aa) alle door AVanderLucht genoemde prijzen zijn inclusief het wettelijke btw tarief (in Nederland thans 9 %) en exclusief verzendkosten;
  bb) kosten voor verzending:
  downloadproducten:
  verzendkostenvrij
  fysieke producten:
  Nederland:
  (uitgezonderd Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint-Maarten, Saba en Sint-Eustatius)
  – tot een bestelwaarde van € 30,00 bedraagt uw bijdrage in de administratie- en verzendkosten € 5,95;
  – vanaf een bestelwaarde van € 30,00 is levering verzendkostenvrij;
  België en Luxemburg:
  –  tot een bestelwaarde van € 30,00 bedraagt uw bijdrage in de administratie- en verzendkosten € 8,50;
  –  vanaf een bestelwaarde van € 30,00 is levering verzendkostenvrij;
  Europa:
  (AT, BE, BG, CY, DE, DK, EE, ES , FI, FR, GR, HR, HU, IE, IT, LU, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SE, SI, SK)
  –  tot een bestelwaarde van € 30,00 bedraagt uw bijdrage in de administratie- en verzendkosten € 10,95;
  –  vanaf een bestelwaarde van € 30,00 is levering verzendkostenvrij;
  – voor bijzonderheden binnen deze zone lees prijzen, kosten en levertijd;
  b) de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn:
  u kunt via de webshop van AVanderLucht producten naar uw keuze bestellen en in de beveiligde online omgeving afrekenen. Als AVanderLucht een elektronische bevestiging heeft gestuurd, is de overeenkomst tot stand gekomen. Voor andere mogelijkheden neem contact AVanderLucht op;
  c) uw herroepingsrecht:
  aa) fysieke producten:
  de producten die door AVanderLucht worden aangeboden worden zorgvuldig verpakt aan u geleverd. Herroeping is uitsluitend mogelijk als de originele verpakking bewaard wordt. Als u gebruik wilt maken van uw recht op herroeping, dient u het product / de producten in de originele verpakking terug te zenden. Door het gebruik van ander verpakkingsmateriaal komt het herroepingsrecht te vervallen;
  geen bedenktijd of herroepingsrecht geldt voor producten die door u in de aanbieding en/of met korting zijn gekocht;
  ab) downloadproducten:
  voor downloadbare producten van AVanderLucht. Hiervoor geldt geen recht van bedenktijd en herroeping. Annulering en wijziging zijn om deze reden niet mogelijk;
  d) de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst:
  – AVanderLucht biedt producten onder meer online aan. De prijzen die in de webwinkel worden getoond, zijn op hetzelfde moment geldig. Zij kunnen op basis van gewijzigde marktprijzen en wetgeving van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen in prijs voor u gaan in op het moment waarop zij online worden getoond;
  – de overeenkomst wordt samen met de door u opgegeven gegevens in de webwinkel intern opgeslagen. Als u de gegevens wilt inzien, neem dan contact met AVanderLucht op;
  – in de privacyverklaring van AVanderLucht staat omschreven hoe AVanderLucht met uw gegevens omgaat en met welke derde partijen AVanderLucht samenwerkt om de overeenkomst te kunnen uitvoeren. Als u de bij AVanderLucht opgeslagen gegevens wilt inzien en eventueel wilt laten wijzigen, neem dan contact op;
  –  overeenkomsten met AVanderLucht kunnen gesloten worden in het Nederlands, het Engels en het Duits;
  – AVanderLucht biedt u de mogelijkheid aan om producten in uw opdracht en/of met uw specificaties te laten maken. Hierover worden in goed onderling overleg mondeling (telefonisch en/of tijdens een bezoek) tussen u en AVanderLucht afspraken gemaakt. U ontvangt hierover een bevestiging en offerte per e-mail. Hierin worden de afspraken over de opdracht, het werk, de prijs, de levertijd en de geldigheidsduur van de offerte alsmede de betalingscondities duidelijk vermeld.
  Bij acceptatie van de offerte en de bestelling in opdracht dient vóór begin van de uitvoering door u een vooruitbetaling van 50 % van het overeengekomen bedrag voldaan te worden. Als het bestelde werk door AVanderLucht niet binnen de overeengekomen tijd kan worden gemaakt, ontvangt u hierover tijdig een bericht. U kunt in dit geval de bestelling annuleren. Als al een vooruitbetaling heeft plaatsgevonden, ontvangt u dit bedrag binnen 8 kalenderdagen terug op het door u opgegeven banknummer,

Artikel 6 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment waarop u het aanbod aanvaardt en aan de daarbij gestelde voorwaarden voldoet.
 2. Indien u het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt AVanderLucht onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door AVanderLucht is bevestigd, kunt u de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft AVanderLucht passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien u elektronisch kunt betalen, zal AVanderLucht daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. Van toepassing zijnde specificaties over beveiliging kunt u in de privacyverklaring van AVanderLucht lezen.
 4. AVanderLucht kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of u aan uw betalingsverplichtingen kunt voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien AVanderLucht op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. AVanderLucht zal bij het product aan u de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door u op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  a) de klachtenregeling van AVanderLucht en de mogelijkheden voor contact bij klachten;
  b) de voorwaarden waaronder en de wijze waarop u van het herroepingsrecht gebruik kunt maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  c) de informatie over garantie;
  d) de in artikel 5 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij AVanderLucht deze gegevens al aan u heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst.
 6. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten. 

Artikel 7 – Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van fysieke producten heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door u of een vooraf door u aangewezen en aan AVanderLucht bekendgemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de originele verpakking. Vooral dient u te allen tijde gebruikssporen op en beschadigingen van het product te voorkomen. AVanderLucht accepteert uitsluitend retournering in de originele verpakking. Zonder deze komt uw recht op herroeping te vervallen.
 3. Wanneer u gebruik wenst te maken van uw herroepingsrecht bent u verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan AVanderLucht. Het kenbaar maken dient u te doen middels het invullen en opsturen van het formulier voor herroeping. Nadat u kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van uw herroepingsrecht dient u het onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren in de originele verpakking binnen 14 dagen naar het volgende adres te sturen:

  Retouradres:
  AVanderLucht
  Dorpsplein 18
  NL-2995 BS Heerjansdam
  Nederland

  Desgevraagd dient u te bewijzen dat de geleverde producten tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien u na afloop van de in lid 1 en 3 genoemde termijnen niet eerst kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van uw herroepingsrecht en vervolgens het product niet aan AVanderLucht heeft teruggezonden, is de koop een feit.  

Artikel 8 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, worden de kosten die u hiervoor maakt door AVanderLucht vergoed. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten bij terugzending berust bij u tot het moment van bezorging bij AVanderLucht.
 2. Indien u een bedrag voor producten betaald heeft, zal AVanderLucht dit bedrag inclusief verzendkosten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door AVanderLucht of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door u is gebruikt tenzij u nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 3. Bij onzorgvuldige omgang met het product door u zelf bent u aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 4. U kunt niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door AVanderLucht niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt. Dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 9 – Uitsluiting herroepingsrecht

AVanderLucht sluit uw herroepingsrecht uit

 1. voor downloadbare producten van AVanderLucht. Hiervoor geldt geen recht van bedenktijd en herroeping. Annulering en wijziging zijn om deze reden niet mogelijk,
 2. voor werken die door AVanderLucht in uw opdracht en/of overeenkomstig uw wensen zijn gemaakt,
 3. voor producten die door u in de aanbieding en/of met korting zijn gekocht,
 4. voor producten die sporen van uw gebruik tonen en/of niet in de originele verpakking worden geretourneerd.

Artikel 10 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 3. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien AVanderLucht dit bedongen heeft en deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of u de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 4. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief het wettelijke btw-tarief.
 5. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is AVanderLucht niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.  

Artikel 11 – Conformiteit en garantie

 1. AVanderLucht staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door AVanderLucht verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die u op grond van de overeenkomst tegenover AVanderLucht kunt doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen schriftelijk binnen 14 dagen na levering aan AVanderLucht te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking.

Artikel 12 – Levering en uitvoering

 1. AVanderLucht zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat u hiervoor aan AVanderLucht kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 en 5 van dit artikel is vermeld, zal AVanderLucht geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij u akkoord bent gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan uiterlijk 30 dagen nadat u de bestelling geplaatst heeft bericht. U heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. U heeft geen recht op een schadevergoeding. 
 4. Indien een besteld product (tijdelijk) niet op voorraad blijkt te zijn, zal AVanderLucht dit binnen 7 dagen schriftelijk aan u kenbaar maken. Tevens zal vermeld worden wanneer het product naar verwachting weer beschikbaar zal komen. In geval van tijdelijk uitverkocht zijn van een product heeft u het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. U heeft geen recht op een schadevergoeding.
 5. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kunt u geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft u geen recht op schadevergoeding. Calamiteiten bij bezorgdiensten liggen niet binnen de verantwoordelijkheid van AVanderLucht.
 6. In geval van ontbinding conform het lid 3 en 4 van dit artikel zal AVanderLucht het bedrag dat u betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 7. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal AVanderLucht zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van AVanderLucht.
 8. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij AVanderLucht tot het moment van bezorging aan u of een vooraf aangewezen en aan AVanderLucht bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
 9. Alle bestellingen die via een vervoerder verzonden worden worden zorgvuldig verpakt zodat deze veilig verzonden kunnen worden. Tegelijk spant AVanderLucht zich in om verantwoord met verpakkingsmateriaal om te gaan. Met het oog op duurzaamheid wordt verpakkingsmateriaal zo veel mogelijk hergebruikt.
 10. Verzending verloopt via de voor uw bestelling meest voordelige vervoerder. AVanderLucht is ten opzichte van u aansprakelijk voor verlies of beschadiging tijdens bezorging door één van de vervoerders.
 11. AVanderLucht is niet aansprakelijk voor welke schade of overschrijden van de aangekondigde levertermijnen dan ook.
 12. Na ontvangst en vóór ingebruikname van het product (de producten) dient u deze zelf op eventuele gebreken te controleren.

Artikel 13 – Reservering en betaling

 1. Uw bestelling is pas gereserveerd als de betaling door AVanderLucht ontvangen is.
 2. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door u verschuldigde bedragen te worden voldaan via de door AVanderLucht aangeboden beveiligde online betaalmethodes.
 3. U heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan AVanderLucht te melden.
 4. In geval van wanbetaling van u heeft AVanderLucht behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan u kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 – Eigendom

Alle werk blijft tot aan het voldoen van het volledige aankoopbedrag door u (inclusief verzendkosten, indien van toepassing), eigendom van AVanderLucht.

Artikel 15 – Internetveiligheid en privacy

 1. De website van AVanderLucht is beveiligd door een TLS-versleuteling, in de zoekbalk van uw browser te herkennen aan het slotje voor het webadres https://avanderlucht.com. Zo kunt u zeker weten dat u aan het juiste internetadres bent. Ook maakt de versleuteling het derden moeilijker om te volgen wat u in de webwinkel opzoekt om hier vervolgens misbruik van te maken.
 2. Alle door u ingevoerde klantgegevens worden uitsluitend bij AVanderLucht opgeslagen en gebruikt voor afhandeling van de bestelling. De klantgegevens zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.
 3. Het e-mailadres dat door u is ingevoerd, wordt geanonimiseerd gebruikt voor het verspreiden van een mailbrief (reclamedoeleinden) van AVanderLucht. Indien u geen gebruik wenst te maken van deze mailinglist, kunt u zich te allen tijde afmelden.
 4. U heeft te allen tijde het recht om uw klantgegevens zoals die bij AVanderLucht bekend zijn, in te zien en te wijzigen. Lees hierover meer in de uitgebreide privacyverklaring van AVanderLucht.

Artikel 16 – Auteursrecht

 1. Teksten op de website AVanderLucht.com zijn afkomstig van mw. AVanderLucht als auteur. Derhalve zijn zij beschermd door de auteurswet.
 2. “Het auteursrecht is het uitsluitende recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.” (Artikel 1 van de Auteurswet inclusief de richtlijn 2001-20/EG van 22-05-2021) .
 3. Alle inhoud die op de website  AVanderLucht.com en op aan haar verbonden fysieke en digitale media is geplaatst, is volgens het auteursrecht intellectueel eigendom van mw. AVanderLucht.  Gebruik van de inhoud door u is uitsluitend voor persoonlijk gebruik toegestaan. Strikte voorwaarden zijn vermelding van deze website èn de auteur. Echter het is niet toegestaan om van dit werk (fysiek of digitaal) “afgeleide werken” te maken en vervolgens te verspreiden en/of commercieel te exploiteren.

Artikel 17 – Klachtenregeling

 1. AVanderLucht beschikt over onderstaande klachtenprocedure en behandelt eventuele klachten overeenkomstig hiermee.
 2. Als u een klacht over de uitvoering van een overeenkomst door AVanderLucht heeft, neem dan altijd en allereerst contact met AVanderLucht op. 
 3. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen na het optreden schriftelijk, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij AVanderLucht, nadat u de gebreken heeft geconstateerd.
 4. Bij AVanderLucht schriftelijk ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door AVanderLucht binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een meer uitvoerig antwoord kunt verwachten.
 5. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor een geschillenregeling.
 6. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform.
 7. Een klacht schort de verplichtingen van AVanderLucht niet op, tenzij AVanderLucht schriftelijk anders aangeeft.
 8. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door AVanderLucht, zal AVanderLucht de geleverde producten kosteloos vervangen.

Artikel 18 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen AVanderLucht en u waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Deze bepaling geldt ook indien u woonachtig bent in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van u zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door u
op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Winkelwagen
Scroll naar boven